Aktualno:

6.12.2010.
Izmjena pravilnika o porezu na dohodak

U nastavku je dan kratak pregled nekih izmjena koje bi, po našoj ocjeni, mogle biti korisne za poslovanje Društva.
1. Darovanja za zdravstvene potrebe Darovanja za zdravstvene potrebe koje isplaćuje poslodavac svome radniku više se ne smatraju primitkom od nesamostalnog rada, naravno uz ispunjavanje zakonom propsianih uvjeta, koji nisu mijenjani. Nadalje, uvedena je obveza društvima da za sva dana darovanja moraju voditi evidenciju koja osobito sadrži slijedeće podatke: nadnevak isplate odnosno davanja, ime i prezime primatelja darovanja te njegov OIB, način isplate (na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove ili u dobrima), iznos koji se daruje.
2. Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (dobrovoljno mirovinsko osiguranje) Propisuje se da se porez na dohodak ne plaća na premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac na svoj teret uplaćuje u korist radnika, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6.000,00 kuna godišnje. Ako poslodavac u tijeku jednog mjeseca poreznog razdoblja uplaćuje premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u korist radnika za više mjeseci tog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo uplatiti do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji je premija trebala biti uplaćena. Ako poslodavac uplaćuje premije osiguranja u korist radnika jednom godišnje, iste može neoporezivo jednokratno uplatiti do visine 6.000,00 kuna. Poslodavci su obvezni voditi evidenciju o uplaćenim premijama dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na svoj teret u korist radnika i Poreznoj upravi dostavljati propisani obrazac.
3. Neoporezive potpore u slučaju smrti radnika U članku koja govori o potporama u slučaju smrti radnika dodaje se odredba da se potpora koju djeci radnika u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju poslodavci smatra neoporezivim primitkom u ukupnom iznosu. .
4. Jubilarna nagrada Oporezivim primitkom ne smatraju nagrade radnicima za svakih narednih 5 godina nakon 40 godina radnog staža do iznosa 5.000,00 kn.
5. Utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi zaposlenika - kamate na zajmove Članak koji regulira utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi zaposlenika usklađen je s izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te je utvrđeno da se na vrijednost primitka u naravi pri korištenju kredita uz kamatu nižu od 4% godišnje, primitak utvrđuje na razliku između ugovorene niže kamate i kamate od 4% (odredba o PDV-u je brisana).
6. Dohodak od kapitala Izuzimanjima se smatraju i troškovi uporabe dobara u vlasništvu ili najmu društva i drugih povlastica koje se odnose na privatni život dioničara ili člana društva. Također, dodaje se i da se primici od kapitala koji su ostvareni u pravima, stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost, smatraju primicima u naravi i pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak vrijednost primitka u naravi (koji uključuje i možebitni porez na dodanu vrijednost) uvećava se za porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.
7. Drugi dohodak Propisuje se da se primici s obilježjima skrivenih isplata dobiti, odnosno izuzimanja, koje ostvaruju fizičke osobe koje nisu dioničari ili članovi društva ili radnici ili fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit, smatraju primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Ako se navedeni primici ostvaruju u stvarima, pravima ili uslugama smatraju se primicima u naravi.
8. Stipendije U članku koji propisuje da se drugim dohotkom ne smatraju stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje odredba je proširena na način da se odnosi na redovno školovanje i u tuzemstvu i u inozemstvu. Također, dodano je da se neoporezivim primitkom smatraju i stipendije za redovno školovanje na visokim učilištima u tuzemstvu i inozemstvu, a koje služe za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarina, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo), koje se dodjeljuju studentima koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima. Za navedene stipendije isplatitelji stipendija su obvezni voditi evidenciju o dodijeljenim stipendijama za pojedinu akademsku godinu na propisanom obrascu. Pravo na neoporezivu isplatu stipendije isplatitelji dokazuju vjerodostojnim ispravama (potvrdama o uplati školarine i smještaja, računima za prijevozne troškove, potvrdama o upisu na visoko učilište, potvrdama o statusu redovnog studenta i drugim ispravama). Iznos stipendije koji nije iskorišten za pokriće stvarnih troškova školovanja smatra se oporezivim primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak.
9. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada Pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaju uplaćeni obvezni doprinosi i osobni odbitak, a ostale premije osiguranja više se ne priznaju. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se:
- po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka,
- po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između dvostrukog i šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka i
- po stopi od 40% na razliku mjesečne porezne osnovice iznad šesterostrukog iznosa osnovnoga osobnog odbitka.
10. Predaja ID obrasca Poslodavac ili isplatitelj plaće i mirovine koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike obvezno podnosi podatke iz Obrasca ID elektroničkim putem (od 01. siječnja 2011.). Na isti način, osim velikih i srednjih poduzetnika, obvezni su postupiti i poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) (od 01. siječnja 2012.).
11. Obrazac IP Osim izmjena u samom obrascu do kojih je došlo zbog ukidanja priznavanja ostalih premija osiguranja i posebnog poreza, poslodavac ili isplatitelj plaće i mirovine koji je prema računovodstvenim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike te onaj koji ima više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću), obvezno podnosi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem.
12. Promjene obustavljenog poreza na dohodak i godišnji obračun Propisan je postupak u slučaju manje ili više obračunatog poreza na dohodak. Tako je utvrđeno da je poslodavac i isplatitelj primitka obvezan pri idućim isplatama vratiti radniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) više obustavljeni i uplaćeni porez ili je obvezan manje plaćeni porez na dohodak naknadno obustaviti od primitaka po osnovi nesamostalnog rada. Na isti način poslodavac je dužan postupiti u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja. Nadalje, poslodavac i isplatitelj primitka je obvezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i za radnike kojima je za pojedine mjesece poreznog razdoblja isplaćena naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja.
13. Predujam poreza na dohodak od kapitala U članku 73., stavcima 1. i 2. koji propisuju obračun, obustavu i uplatu predujma poreza na dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga, te kamata, stopa poreza mijenja se s 35% na 40%. Također, mijenjaju se i ostale stope pa se tako na primitak po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionoca porez obračunava po stopi od 25%, a na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuju za razdoblje 2001.- 2004. godine, po stopi od 12%.
14. Isplate u gotovu novcu U gotovu novcu ne mogu isplatiti dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu i predujmovi dobiti.
u gotovu novcu ne mogu isplatiti stipendije koje služe za pokriće troškova, osim troškova školarine koji se isplaćuju na račun visokog učilišta.
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek