Aktualno:

23.8.2012.
Računi u elektroničkom obliku

Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 47/95 do 94/09) i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09 i 89/11) poduzetnici su do 31.07.2011. bili u obavezi za obavljene isporuke dobara i usluga ispostavljati pisani račun u dva primjerka (jedan za kupca, drugi za poduzetnika). Račun kao pisana knjigovodstvena isprava, mora biti vjerodostojan, uredan i sastavljen na način da osigurava pravodobni nadzor. Zakon o računovodstvu u čl. 6. st. 1., utvrđuje vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava ukoliko ih je potpisala ovlaštena osoba ili osoba na koju je prenesena ovlast.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 89/2011) od 01.08.2011, poduzetnici mogu račune ispostavljati i u elektroničkom obliku kao elektroničku ispravu. Prema stavku 1. i 2. članka 104 a. Pravilnika smatra se da je račun ispostavljen kao elektronička isprava:
- ako je ispostavljen sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi (Narodne novine broj 150/05) uz uvjet da je primatelj računa dao suglasnost za prihvat takvog računa
- ako je potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu (Narodne novine broj 10/02 i 80/08)
- ako je ispostavljen putem elektroničke razmjene podataka i ako ugovor o razmjeni omogućuje korištenje postupaka kojima je zajamčena vjerodostojnost porijekla računa i cjelovitost podataka odnosno sadržaja računa, ili
- ako je ispostavljen pomoću bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa s isporukama dobara i usluga i drugim poslovnim dokumentima te provjeru vjerodostojnosti podrijetla i cjelovitosti sadržaja računa prema utvrđenim procesima izdavanja odnosno primanja računa. Prema članku 5. Zakona, elektronička isprava ima pravnu valjanost kao i isprava na papiru ako je izrađena, otpremljena, primljena, čuvana i pohranjena primjenom dostupne informacijske tehnologije (računalni i srodni uređaji i programi). Nadalje, elektronička isprava mora osigurati jednoznačno obilježje kojim se nedvojbeno utvrđuje pojedinačna elektronička isprava, pojedinačni stvaratelj elektroničke isprave, informacijska cjelovitost i nepovredivost elektroničke isprave, pristup sadržaju elektroničke isprave kroz cijelo vrijeme dokumentacijskog ciklusa kao i oblik zapisa koji čitatelju omogućuje jednostavno čitanje sadržaja (članak 6. Zakona).
Građa elektroničke isprave, tj. dijelovi od kojih se elektronička isprava sastoji, propisani su člankom 7. Zakona, a u članku 8. Zakona propisan je sadržaj elektroničke isprave u procesima prikazivanja sadržaja kao i u tijeku rukovanja sadržajima ugrađenim u elektroničku ispravu.
Račun za obavljene isporuke dobara i usluga, ispostavljen u elektroničkom obliku, mora udovoljavati odredbama Zakonu o elektroničkoj ispravi.
Ukoliko račun dostavljen elektroničkim putem, ne udovoljava odredbama Zakona o elektroničkoj ispravi, ne smatra se računom u smislu odredbe članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 105. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.
Često viđana izjava na računima dostavljenim putem emaila "Račun je pisan na računalu i valjan je bez potpisa i pečata", nema nikavu vrijednost niti zakonski temelj.
Osim toga, Zakon o trgovačkim društvima propisuje obvezu korištenja poslovnih papira sa otisnutim podacima o društvu pa je tako člankom 21.st.4 Zakona o trgovačkim društvima propisano slijedeće:
Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. Stavkom 5.istoga članka na poslovnom papiru i internetskoj stranici društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:
1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen
2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva
3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek