Aktualno:

1.7.2013.
Oznake R-1 i R-2 na računima od 1. srpnja 2013.

Za obveznike poreza na dodanu vrijednost koji su obveznici poreza na dohodak obveza obračuna PDV-a do 1. siječnja 2015. i dalje nastaje kada je primljena ili naplaćena naknada za isporučena dobra i obavljene usluge. To se pravilo ne može primijeniti za isporuke unutar Europske unije, već samo u RH.
Prema čl. 197. st. 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama broj 79/13. obveznici poreza na dohodak koji su u sustavu PDV-a na računima trebaju navesti oznaku R-2, a pretporez mogu odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je račun plaćen. Uz oznaku R-2, ti porezni obveznici prema čl. 139. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost na računu trebaju navesti i napomenu »obračun prema naplaćenoj naknadi«. Obveznici poreza na dobitak koji su u sustavu PDV-a, od 1. srpnja 2013. više nemaju obveze isticanja oznake R-1 na računu, no mišljenja smo da poduzetnici (dobitaši), koji na ranije tiskanim obrascima računa, istaknu oznaku R-1 neće biti u prekršaju.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK