Aktualno:

11.10.2014
Računovodstvo obrtnika i poduzetnika (poduzeća)


Dvojno računovodstvo za poduzetnike/poduzeća

• Računovodstvo poslovnih tokova
• Bilježenje prihoda i rashoda

Financijski rezultat
• Dobit = prihodi – rashodi
• Gubitak = rashodi – prihodi
Prihodi: od prodaje proizvoda, robe i usluga, i od korištenja drugih resursa
Rashodi: smanjenja imovine i povećanja obveza

Poslovne knjige
• Dnevnik
• Glavna knjiga (prema obračunskom načelu)
• Pomoćne knjige
• Ako su u sustavu PDV-a vode i
– Knjigu IRA
– Knjigu URA


Jednostavno računovodstvo za obrtnike

• Računovodstvo novčanih tokova
• Bilježenje primitaka i izdataka

Financijski rezultat
• Dohodak = primici – izdaci
• Gubitak = izdaci – primici
Primici: od naplaćenih prodanih stvari i usluga, primljenih predujmova i sl.
Izdaci: za nabavljenu tekuću imovinu, darovanja, nagrade, te amortizacija i vrijednost uništene dugotrajne imovine (kao priznati porezni izdatak)

Poslovne knjige
• Knjiga primitaka i izdataka (prema načelu blagajne)
• Knjiga prometa
• Popis dugotrajne imovine
• Ako nisu u sustavu PDV-a vode evidencije o
– ispostavljenim računima
– primljenim računima
• i/ili ako su u sustavu PDV-a vode i
– Knjigu IRA
– Knjigu URA


Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek