Aktualno:

1.7.2010
NOVI ZAKON O RADU
Link..

NOVO: Rukovodno osoblje – iznimka od primjene ZR
• Na članove uprave, izvršne direktore ili osobe koje su u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštene voditi poslove poslodavca, ne primjenjuju se odredbe ZR-a o prestanku ugovora o radu
Ako u ugovoru nije utvrđeno na koji način prestaje i koja prava ostvaruju (otpremnina, otkazni rok), treba sastaviti aneks – u protivnom, ostaju bez zaštite. Zakon o radu se u tom dijelu na njih više ne primjenjuje.
OPREZ: porezno određenje otpremnine koja im se isplaćuje!

NOVO: Rukovodno osoblje – uvjetna iznimka
• Na rukovodno osoblje ne primjenjuju se odredbe o radnom vremenu, stanci te o dnevnom i tjednom odmoru, ako su s poslodavcem ugovorili samostalnost u njihovom određivanju.
Pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu utvrditi koji su to poslovi i eventualno posebno urediti njihovo radno vrijeme

Moguće iznimke od primjene Zakona o radu
• Za određene kategorije radnika, zbog specifičnosti poslova koje obavljaju, moguće je kolektivnim ugovorom urediti iznimke od primjene odredbi o dnevnom i tjednom odmoru:
1) ako je to potrebno zbog udaljenosti mjesta rada radnika i njegovog prebivališta ili različitih mjesta rada
2) djelatnost zaštite osoba i imovine
3) djelatnosti pružanja usluga ili proizvodnje u neprekidnom trajanju (zdravstvo, luke i zračne luke, mediji, vatrogastvo, procesna industrija, energetika, javni gradski prijevoz)
4) sezonska djelatnost
5) željeznički promet
6) izvanredne i nepredviđene okolnosti

Evidencija o radnicima i o radnom vremenu
NOVO:
- Obveza vođenja evidencija o radnicima i o radnom vremenu
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnom vremenu – u roku 6 mjeseci
- U slučaju spora o radnom vremenu – teret dokazivanja na poslodavcu
Sada – do 31. svibnja 2010.
Zakon o evidencijama u oblasti rada (Sl. list SFRJ 17/90) – prestaje vrijediti 31. svibnja 2010.

Sklapanje ugovora o radu
• Smatra se da je sklopljen UR iako je sklopljen neki drugi ugovor
- obilježje posla za koji se sklapa UR
• Prednost sklapanja UR na neodređeno vrijeme
-određeno vrijeme kao iznimka: na rok od 3 g. (prekid kraći od 2 mj. ne smatra se prekidom)
NOVO: 3 godine sa istim radnikom
Do 31. 12. 2009.: na istim poslovima
-prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji se opravdavaju:
-rokom
-izvršenjem posla
-nastupom događaja
NOVO: “usporedivi radnik”-uspoređuju se uvjeti i prava radnika koji radi na određeno s radnikom koji radi na neodređeno vrijeme radno vrijeme

Radno vrijeme
NOVO: Pojam radnog vremena:
- vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove i
- vremensko razdoblje u kojem je radnik spreman (raspoloživ) obavljati poslove (dežurstvo)
Razdoblje u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu nije radno vrijeme
• Radno vrijeme:
-puno: do 40 sati tjedno
-nepuno: svako kraće od punog
-skraćeno: razmjerno štetnim utjecajima


Prekovremeni rad
do 31. 12. 2009. najviše10 sati tjedno, 4 tjedna uzastopno, 12 tjedana u godini
NOVO:
8 sati tjedno, 32 sata mjesečno ili 180 sati god.
• Ako prekovremeni rad određenoga radnika traje duže od 4 tjedna neprekidno ili više od 12 tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika određenoga poslodavca prelazi 10 % radnog vremena u određenome mjesecu, o prekovremenom radu mora se obavijestiti inspektor rada

NOVO: Raspored radnog vremena (“mala preraspodjela”)
• Radno vrijeme ne mora biti raspoređeno jednako po tjednima prosječno tjedno radno vrijeme se utvrđuje unutar razdoblja od četiri mjeseca, pri čemu odstupanje od punog radnog vremena ne smije iznositi više od 12 sati mjesečno
• Obveza poslodavca – obavijestiti radnika tjedan dana unaprijed

PRERASPODJELA
• Do 31. 12. 209. : 52 sata u tjednu
• Kolektivnim ugovorom može se utvrditi preraspodjela u trajanju do 60 sati tjedno
NOVO: ne duže od 48 sati, uključujući i prekovremeni rad
• K.U. može se utvrditi da rad u preraspodjeli može trajati i duže od 48 sati, ali ne duže od 56 sati tjedno, uz pisanu izjavu radnika o pristanku na prekovremeni rad
• Radnik ne mora pristati raditi duže od 48 sati

PRERASPODJELA
• do 31. 12. 2009. : prosječno radno vrijeme tijekom kalendarske godine ili drugoga razdoblja određenoga k.u. ne smije biti duže od punoga radnog vremena
NOVO: preraspodijeljeno radno vrijeme može trajati najduže 4 mjeseca; k.u. može se predvidjeti u trajanju do 6 mj.
NOĆNI RAD – zaštita radnika
• Definicija: Noćni radnik je radnik koji prema rasporedu radnog vremena redovito tijekom jednog
dana radi najmanje 3 sata u vremenu noćnog rada, odnosno tijekom kalendarske godine radi najmanje jednu trećinu svog radnog vremena noću
NOVO: Zdravstveni pregled prije početka rada i tijekom trajanja noćnog rada
• Zdravstveni problemi – obveza osiguranja obavljanja istih poslova izvan noćnog rada, odnosno ponude sklapanja ugovora za obavljanje poslova koji se ne obavljaju noću, za koje je sposoban

ODMORI I DOPUSTI
-Stanka: 30 min ako radnik radi najmanje 6 sati dnevno; maloljetni nakon 4 i pol sata rada dnevno
-Dnevni odmor: najmanje 12 sati
-Tjedni odmor: najmanje 24 sata + 12 sati (iznimno i nadalje 24 zbog tehničkih razloga ili organizacije rada)

GODIŠNJI ODMOR , trajanje
do 31. 12. 2009. : 18 radnih dana; malodobni 24
NOVO: najmanje 4 tjedna; maloljetni 5 tjedana
• Trajanje i broj dana koji se uračunavaju u g.o.: K.U. pravilnikom, ugovorom o radu
Primjer: radnik radi 5 dana u tjednu - u 4 tjedna koristi 20 dana g.o.
Primjer: Radnik radi 6 dana u tjednu - u 4 tjedna koristi 24 dana g.o.
• Moguće rješenje - k.u., pravilnik, ugovor: subote se ne uračunavaju

GODIŠNJI ODMOR - prenošenje
Do 31. 12. 2009.: - 2 uvjeta za prenošenje u sljedeću godinu: da je u prethodnoj radio 6 mj. i da ga koristi do 30 lipnja naredne godine
NOVO: da ga koristi do 30. lipnja naredne godine
NOVO: u slučaju prestanka radnog odnosa – g.o. ili naknada za neiskorišteni g.o.

GODIŠNJI ODMOR , raspored
• Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca – vrijeme korištenja godišnjeg odmora određuju poslodavci sporazumno
• Ako nema sporazuma: prema zahtjevu radnika
Pravo na plaću

ISPRAVE O PLAĆI - NOVO:
1. Poslodavac je dužan radniku uručiti isprave iz kojih je vidljivo kako je utvrđeno pravo na plaću – u roku 15 dana od isplate
2. Sadržaj isprava – biti će propisan posebnim Pravilnikom koji će ministar nadležan za poslove rada donijeti u roku 6 mjeseci

RADNA KNJIŽICA
• Danom pristupanja RH EU prestaju važiti odredbe o radnoj knjižici
• Poslodavac je, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pristupanja RH u članstvo EU dužan precrtati sve nepopunjene rubrike uz potpis i pečat, te isto evidentirati u rubriku „Bilješke“ i radniku vratiti radnu knjižicu.

Usklađivanje pravilnika o radu
• Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama novog Zakona o radu
• ROK: šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona o radu, tj. do 30. lipnja 2010.g.
• VAŽNO: postupak donošenja pravilnika o radu!

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnom vremenu

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima.

PODACI O RADNICIMA
- Evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke:
1) ime i prezime,
2) osobni identifikacijski broj (OIB)
3) spol,
4) dan, mjesec i godinu rođenja,
5) državljanstvo,
6) o radnoj dozvoli (posjedovanje i trajanje), ako je radnik stranac,
7) prebivalište ili uobičajeno boravište,
8) o završenom obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad (stečena školska ili stručna sprema te određena razina visokog obrazovanja sukladno propisima o visokom obrazovanju) te ostalim oblicima usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu,
9) dan sklapanja ugovora o radu, odnosno dan izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu,
10) dan početka rada,
11) naziv posla, odnosno narav i vrsta rada koje radnik obavlja,
12) naznaka je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme,
13) vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno,
14) trajanje pripravničkog staža, ako je ugovoreno te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen,
15) trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,
16) naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,
17) naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje,
18) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
19) tjedno radno vrijeme (puno ili nepuno), odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,
20) ukupni mirovinski staž do početka rada kod poslodavca,
21) vrijeme mirovanja radnog odnosa,
22) dan prestanka radnog odnosa,
23) razlog prestanka radnog odnosa,
24) naznaku o tomu je li ugovorena zabrana natjecanja i njeno trajanje,
25) uvjete i vrijeme za koje će se uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje za radnike koji su sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

PODACI O RADNOM VREMENU
- Evidencija o radnom vremenu radnika sadrži najmanje sljedeće podatke:
1) ime i prezime radnika,
2) početak rada,
3) završetak rada,
4) vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati:
– rada noću,
– prekovremenog rada,
6) sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena,
7) sati rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom,
8) sati provedeni na službenom putu,
9) sati terenskog rada,
10) sati pripravnosti te sati rada po pozivu,
11) sati korištenja godišnjeg odmora,
12) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje),
13) vrijeme rodiljnog, roditeljskog dopusta ili korištenja drugih prava sukladno posebnom propisu,
14) sati plaćenog dopusta,
15) sati neplaćenog dopusta,
16) sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena, odobrene ili neodobrene od poslodavca,
17) sati provedeni u štrajku,
18) sati isključenja s rada (lockout).
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek